Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Eerste Kamer

Met ingang van 1 januari 2020 voert De Eerste Kamer de volgende Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Hieronder kunt u vast Artikel 3 lezen dat gaat over de Toepasselijkheid.

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door De Eerste Kamer, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Eerste Kamer waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
  4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Eerste Kamer en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.
  8. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van De Eerste Kamer.

Bezoek onze showroom

Maar liefst 1800 m² aan badkamerinspiratie. Indrukwekkende badkamer designs komen tot leven in onze luxe showroom in het midden van het land. Ontdek de eindeloze mogelijkheden voor een badkamer op maat.