Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Eerste Kamer

Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Definities
1. De Eerste Kamer: Eerste Kamer B.V, de opdrachtnemer. Gevestigd in Hoevelaken en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32101113.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met De Eerste Kamer, gebruik maakt van de diensten van De Eerste Kamer en/of aan wie De Eerste Kamer een offerte stuurt en/of de eindgebruiker.
3. Consument: een particuliere opdrachtgever/consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of de eindgebruiker.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Eerste Kamer en de opdrachtgever/consument.
5. Diensten: alle diensten die De Eerste Kamer aanbiedt.
6. Producten: alle producten die in het kader van de overeenkomst geleverd resp. besteld worden.
7. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die De Eerste Kamer in het kader van de overeenkomst uitvoert, zoals: het maken van technische uitwerkingen, het bestellen van producten, servicewerkzaamheden.
8. Fabrikant: de producent van de door de Eerste Kamer aangeboden producten.
9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemene bepalingen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, leveringen, bestellingen, diensten en/of werkzaamheden.
2. Bij het accepteren van de offerte en/of overeenkomst accepteert opdrachtgever/consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor De Eerste Kamer voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, dan wel vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht. De Eerste Kamer zal de desbetreffende bepalingen vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
5. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
7. Wanneer De Eerste Kamer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat ze niet van toepassing zijn, of dat De Eerste Kamer het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
8. De Eerste Kamer heeft het recht om de voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk medegedeeld worden. De opdrachtgever/consument gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten, overeenkomsten, enz. van De Eerste Kamer gebruikt maakt. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of kunnen te allen tijde door De Eerste Kamer doorgevoerd worden.


Artikel 3 Offertes
1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij de Eerste Kamer in haar offerte anders aangeeft.
2. Een offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders is aangegeven in de offerte.
3. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn staat dan kan de opdrachtgever/consument geen rechten ontlenen aan de offerte.
4. Indien de opdrachtgever/consument een offerte aanvaardt, dan heeft De Eerste Kamer het recht om het aanbod te herroepen.
5. Wijkt de aanvaarding van de offerte af, dan is de Eerste Kamer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
6. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie, materialen, gegevens enz. die door de opdrachtgever/consument verstrekt zijn. De opdrachtgever/consument staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie, materialen, gegevens enz. verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever/consument/verstrekte informatie, materialen, gegevens enz. onjuist of onvolledig zijn heeft de Eerste Kamer het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
7. De Eerste Kamer kan niet aan haar offertes gehouden indien deze een vergissing of verschrijving bevat.
8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
9. Wanneer de opdrachtgever/consument akkoord is gegaan met de offerte en de overeenkomst en deze wil wijzigen, dan zal de Eerste Kamer de offerte aanpassen en/of een aanvullende offerte sturen voor het gewijzigde gedeelte.


Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de Eerste Kamer en de opdrachtgever/consument komt tot stand op het moment dat opdrachtgever/consument de offerte of de overeenkomst ondertekent en de Eerste Kamer de ondertekende offerte of overeenkomst aanvaardt.
2. Ook is sprake van een overeenkomst indien de Eerste Kamer op verzoek van de
opdrachtgever/consument start met de uitvoering van haar werkzaamheden.
3. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.
4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
5. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door de Eerste Kamer schriftelijk bevestigd is.
6. De Eerste Kamer heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren.
7. Indien een overeenkomst in strijd is met de regels, beleid en/of richtlijnen, etc., dan heeft de Eerste Kamer het recht om de overeenkomst te weigeren.
8. Alle gegevens, informatie, adviezen en documenten maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
9. Indien de Eerste Kamer een aanbetaling verlangt, zullen de technische uitwerkingen, bestellingen, leveringen en/of werkzaamheden niet gestart worden zolang de overeengekomen aanbetaling niet voldaan is. De Eerste Kamer heeft het recht de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van opdrachtgever/consument daadwerkelijk ontvangen heeft.


Artikel 5 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever/ consument
1. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden gaat de Eerste Kamer uit van de gegevens, maten, informatie, enz. die de opdrachtgever/consument (of door een derde) verstrekt. Bij fouten of misverstanden die ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie, gegevens, materialen enz. van de opdrachtgever/consument accepteert De Eerste Kamer geen aansprakelijkheid resp. verantwoordelijkheid.
2. De opdrachtgever/consument dient zelf maten resp. afmetingen door te geven aan De Eerste Kamer. De opdrachtgever/consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven maten en/of afmetingen, ook indien deze verstrekt zijn door derden. Opdrachtgever/ consument staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De Eerste Kamer verstrekte documenten, informatie, materialen, instructies, maten enz. De Eerste Kamer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Eerste Kamer is uitgegaan van de door opdrachtgever/consument verstrekte onjuiste en/ of onvolledige documenten, informatie, materialen, gegevens en/of opgegeven instructies, maten enz.
3. De juistheid van de door de opdrachtgever/consument verstrekte gegevens, informatie, maten en/of instructies komt geheel voor risico van de opdrachtgever/consument.
4. Opdrachtgever/consument verstrekt aan De Eerste Kamer tijdig alle documenten, informatie, materialen, gegevens instructies, maten enz. die nodig zij voor een goede uitvoering van de overeenkomst resp. werkzaamheden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Eerste Kamer zijn verstrekt, heeft De Eerste Kamer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever/consument in rekening te brengen. De leverings- en/of uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat de opdrachtgever/consument de gegevens aan De Eerste Kamer ter beschikking heeft gesteld.
5. De opdrachtgever/consument draagt er zorg voor dat verstrekte documenten, informatie, materialen, gegevens en/of opgegeven instructies, maten en/of schetsen vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. De Eerste Kamer is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Alle overeenkomsten worden door De Eerste Kamer naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. De Eerste Kamer kan niet garanderen dat zij voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de diensten en/of producten geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat De Eerste Kamer niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
2. Gemaakte ontwerpen zijn niet bindend en enkel bedoeld als inspiratie en indicatie. Aan de ontwerpen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
3. De berekening van het aantal m2 bij tegels zijn slechts indicatief en gebaseerd op de informatie, maten van opdrachtgever/consument. Aan berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Is aan opdrachtgever/consument een monster of model getoond of verstrekt, dan is dit slechts een aanduiding zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. Bij afwijkingen is De Eerste Kamer niet aansprakelijk.
5. Na bevestiging van de opdracht resp. offerte en het betalen van een aanbetaling van 25% van het totale factuurbedrag resp. offerteprijs wordt er begonnen met de technische uitwerking, bestelling van producten, leveringen en/of werkzaamheden. Op de aanbetaling zijn de betalingsvoorwaarden van artikel 12 van toepassing.
6. De resterende betalingen worden telkens binnen 5 dagen na de betreffende levering gefactureerd en dienen betaald te worden conform de betalingsvoorwaarden ex artikel 12 van deze voorwaarden.
7. De Eerste Kamer verricht geen montage werkzaamheden en is hier dus niet verantwoordelijk voor. De opdrachtgever/consument dient voor de montagewerken een overeenkomst te sluiten met een derden. De Eerste Kamer is te nimmer een contractspartij in overeenkomsten die opdrachtgever/consument gesloten heeft met derden.
8. Opdrachtgever/consument dient zich goed te laten informeren over de geschiktheid van de (dikte) wanden en vloeren voor het monteren.
9. Indien De Eerste Kamer een derde partij heeft aanbevolen dan kan de opdrachtgever/consument hieraan geen rechten ontlenen. De Eerste Kamer is te nimmer partij bij een overeenkomst die opdrachtgever/consument gesloten heeft met een aanbevolen partij.


Artikel 7 Levering(en)
1. Een door De Eerste Kamer opgegeven levertermijn is slechts indicatief en te nimmer een fatale termijn. De opdrachtgever/consument heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij overschrijding van een opgegeven levertijd. Wordt een levertijd overschreden dan kan
opdrachtgever/consument de overeenkomst niet ontbinden en de ontvangst en/of betaling van de te leveren producten niet weigeren.
2. De Eerste Kamer levert de producten in maximaal 3 gedeelten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Opdrachtgever/consument kan na de totstandkoming van de overeenkomst de gewenste levertijden doorgeven aan de Eerste Kamer. Daarbij moet wel rekening worden gehouden dat de eerste levertermijn minimaal 8 tot 10 weken na opgave van de gewenste levertijd kan plaatsvinden. Indien opdrachtgever/consument de gewenste levertijden doorgeeft dan worden de levertijden voor alle (deel)leveringen vastgelegd.
4. Opdrachtgever/consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat De Eerste Kamer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op de afgesproken levertijden. Indien opdrachtgever/consument afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Eerste Kamer gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever/consument op te slaan.
5. Indien het afleveradres anders is dan het factuuradres, dient opdrachtgever/consument dit uiterlijk 1 week voor de levering te melden bij De Eerste Kamer.
6. Wanneer een afspraak tot levering niet door kan gaan, dient opdrachtgever/consument deze minimaal 24 uur van tevoren bij de Eerste Kamer te annuleren. Indien opdrachtgever/consument een afspraak tot levering niet tijdig annuleert dan is De Eerste Kamer gerechtigd extra bezorgkosten in rekening te brengen.
7. Opdrachtgever/consument (dan wel iemand anders die opdrachtgever/consument daarvoor aanwijst) dient aanwezig te zijn om de levering persoonlijk in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever/consument (dan wel een door hem aangewezen derden) niet aanwezig zijn tijdens de levering dan moeten eventuele reclamaties binnen 48 uur na levering gemeld worden bij de
Eerste Kamer. Ook mag de levering niet verplaatst worden. Indien blijkt dat de levering verplaatst is kan opdrachtgever/consument niet reclameren.
8. De bestelde producten worden op het overeengekomen adres tot aan de eerste deur op de begane grond geleverd d.m.v. een palletwagen, voor zover deze met een steekwagen/palletwagen bereikbaar is. Is de eerste deur van de begane grond niet toegankelijk d.m.v. een palletwagen dan vindt levering plaats tot het eerste punt dat toegankelijk is met een palletwagen. Voor verdere verplaatsing vanaf de eerste deur op de begane grond dient opdrachtgever/consument zelf zorg te dragen.
9. Het afleveradres moet bereikbaar zijn met een vrachtwagen. Indien deze niet bij het afleveradres kan komen, dan wordt de levering zo dicht als mogelijk bij het opgegeven adres, direct naast de vrachtwagen gelost en dient opdrachtgever/consument zelf voor verdere verplaatsing te zorgen.
10. Verticaal transport wordt door de opdrachtgever verzorgt. Eventueel benodigd steigerwerk of andere hulpmiddelen die nodig zijn voor verplaatsing van de levering dienen door opdrachtgever tijdig en gebruiksklaar te worden opgesteld.
11. Indien opdrachtgever/ consument de afgesproken levertijd(en) wil uitstellen resp. weigert is De Eerste Kamer gerechtigd om de bestelde producten op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument. Indien opdrachtgever/consument de betreffende levering wenst uit te stellen langer dan 4 weken dan zal De Eerste Kamer de (deel) factuur voor de betreffende (deel) levering aan opdrachtgever/klant versturen. Deze (deel) factuur dient door opdrachtgever/ klant voldaan te worden conform de betalingsvoorwaarden van artikel 12 van deze voorwaarden.


Artikel 8 Reclameren en onderzoeken van levering(en)
1. Opdrachtgever/consument dient direct bij het in ontvangst nemen van de levering/producten deze te controleren op eventuele beschadigingen, gebreken en/of (productie)fouten. Indien opdrachtgever/consumenten de levering/producten niet zelf in ontvangst kan nemen (dan wel een door hem aangewezen derde) dan dienen eventuele reclamaties en klachten met betrekking tot zichtbare en/of onzichtbare beschadigingen, productiefouten en/of tekorten van geleverde producten binnen 48 uur vanaf de dag van aflevering schriftelijk bij De Eerste Kamer worden ingediend. Na deze termijn kan De Eerste Kamer iedere reclamatie afwijzen. Ook mag de levering niet zijn verplaatst door de opdrachtgever/consument en/of door hem aangewezen derden. Indien een levering verplaatst is kan De Eerste Kamer de reclamatie afwijzen.
2. Alle geleverde producten dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van de betreffende producten door de opdrachtgever/consument geeft geen grond voor reclamatie of schadevergoeding.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft De Eerste Kamer het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren óf om van levering af te zien en opdrachtgever een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. De Eerste Kamer beoordeelt of klacht/reclamatie gegrond is.
4. Indien een product opnieuw geleverd wordt dan dient opdrachtgever/consument rekening te houden met een minimale levertijd van 3 weken.
5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, eigenschappen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking zijn geen grond voor reclamaties.
6. Na het installeren resp. verwerken van de producten worden geen reclamaties meer geaccepteerd. Voor alle leveringen geldt dan ook: gemonteerd resp. verwerkt is geaccepteerd.
7. De Eerste Kamer is niet aansprakelijk voor eventueel bijkomende kosten die ontstaan zijn door beschadigde, defecte of incomplete producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan montagekosten. Dit geldt ook indien een productiefout bevat.
8. Indien een product defect raakt bij montage dient dit schriftelijk gemeld te worden. De Eerste Kamer beoordeelt dan of dit een productiefout is of dat het een montagefout. Bij montage fouten vervalt de garantie van het geleverde product.


Artikel 9 Beëindiging, opzegging, annulering en ontbinding van de overeenkomst
1. De Eerste Kamer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
▪ Opdrachtgever/consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
▪ De Eerste Kamer na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever/consument zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
▪ Opdrachtgever/consument de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
▪ Eén van de partijen komt te overlijden;
▪ Fabrikant failliet wordt verklaard.
2. Indien De Eerste Kamer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
3. Schort De Eerste Kamer de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever/consument, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever/consument niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft De Eerste Kamer het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze door de opdrachtgever/consument niet meer kosteloos worden geannuleerd. Wordt de overeenkomst geannuleerd dan ontvangt opdrachtgever/consument de aanbetaling niet terug en zullen de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever/consument in rekening worden gebracht.
6. Indien de opdrachtgever /consument overeenkomst annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van de gemiddelden in de badkamerbranche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de opdracht, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de opdrachtgever/consument annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
7. De in lid 6 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als De Eerste Kamer kan bewijzen dat de geleden schade groter is of de opdrachtgever/consument aannemelijk kan maken dat de door De Eerste Kamer geleden schade kleiner is.


Artikel 10 Wijzigen overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van De Eerste Kamer.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan De Eerste Kamer een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren.
4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst, levering, bestelling of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de opdrachtgever/consument, dan is De Eerste Kamer gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door De Eerste Kamer niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft De Eerste Kamer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan De Eerste Kamer kan worden toegerekend, dan zal De Eerste Kamer geen meerkosten in rekening brengen.


Artikel 11 Prijzen
1. De Eerste Kamer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is De Eerste Kamer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Alle eindprijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw.
4. Indien na het sluiten van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering of beëindiging van de werkzaamheden, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, is De Eerste Kamer gerechtigd de gewijzigde prijzen in rekening brengen.


Artikel 12 Betaling en incassokosten
1. Verstuurde facturen dienen door opdrachtgever/consument binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
2. De Eerste Kamer verlangt een aanbetaling van minimaal 25%. Een aanbetaling moet voldaan worden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.
3. De Eerste Kamer stuurt haar facturen digitaal.
4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever/consument niet op.
5. Indien de opdrachtgever/consument niet tijdig betaalt, is opdrachtgever/consument van rechtswege in verzuim en heeft De Eerste Kamer het recht, nadat zij opdrachtgever/consument ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in
rekening te brengen. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep/bedrijf bedragen 1% per maand.
6. Buitengerechtelijke kosten voor een consument worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De incassokosten voor opdrachtgever/consumenten die handelen in de uitoefening van beroep/ bedrijf bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van €100, -.
7. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever/consument. In ieder geval is de opdrachtgever/consument incassokosten verschuldigd.
8. Over de verschuldigde incassokosten is de opdrachtgever/consument eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd.
9. Indien De Eerste Kamer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever/consument, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
10. De Eerste Kamer heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, documenten, goederen etc. tot aan het moment waarop de opdrachtgever/consument al hetgeen hij aan De Eerste Kamer verschuldigd is heeft voldaan.
11. Gedane betalingen door de opdrachtgever/consument strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij De Eerste Kamer open staan.
12. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de
opdrachtgever/consument zijn alle vorderingen van De Eerste Kamer op de opdrachtgever/consument direct opeisbaar.
13. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgever/consumenten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
14. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt De Eerste Kamer haar technische uitwerkingen, bestellingen, leveringen en/of werkzaamheden. Alles wordt hervat vanaf het moment dat opdrachtgever/consument de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.


Artikel 13 Klachten
1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst of de factuur dient de
opdrachtgever/consument binnen 1 week na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij De Eerste Kamer. Voor klachten over leveringen is het bepaalde in artikel 8 van toepassing.
2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden, resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
3. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden van opdrachtgever/consument niet op, tenzij De Eerste Kamer schriftelijk aan opdrachtgever/consument kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is.
4. Een ingediende klacht wordt binnen 1 week, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien De Eerste Kamer een langere termijn voor de klacht nodig heeft, dan zal zij de opdrachtgever/consument daarover schriftelijk informeren. De Eerste Kamer zal daarbij een indicatie geven wanneer de opdrachtgever/consument een uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Indien de klacht van opdrachtgever/consument terecht is, heeft De Eerste Kamer de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur of het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst/bestelling.


Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij De Eerste Kamer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De Eerste Kamer behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, materialen, informatie, productomschrijvingen, afbeeldingen, ontwerpen etc. voor.
3. Het is opdrachtgever/consument niet toegestaan de in lid 2 bedoelde documenten, materialen, informatie, producten, productomschrijvingen, afbeeldingen, ontwerpen etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
4. Het intellectueel eigendomsrecht over alle door De Eerste Kamer vervaardigde producten en/of ontwerpen blijven bij De Eerste Kamer. Het is verboden vervaardigde producten en ontwerpen, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
5. Alle ontwerpen en tekeningen blijven, ook na aflevering van het product, in eigendom van De Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft te allen tijde het recht om ontwerpen en tekeningen nogmaals te produceren, te verkopen aan derden dan wel de ontwerpen, tekeningen en/of producten te gebruiken in haar reclame-uitingen.
6. Het is de opdrachtgever/consument niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
7. De opdrachtgever/consument verleent De Eerste Kamer toestemming om foto’s van de producten, zonder voorafgaande en/of aanvullende toestemming openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in de promotionele uitingen van De Eerste Kamer, waaronder – maar niet beperkt tot – haar website, brochures, social media en persberichten.


Artikel 15 Garanties
1. De garantietermijn bedraagt 2 jaar.
2. De garantie geldt niet indien:
▪ De opdrachtgever/consument de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
▪ De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Eerste Kamer/ fabrikant zijn behandeld;
▪ De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
▪ Voor en tijdens de montage de installatie, verwerkings- en/of montage voorschriften van De Eerste Kamer en/of fabrikant niet gevolgd zijn;
▪ De gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet worden gevolgd;
▪ Er sprake is van slijtage die normaal kan worden beschouwd;
▪ De beschadiging ontstaan is door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid van de eindgebruiker.
3. Wanneer er onder garantie producten of onderdelen door De Eerste Kamer zijn geleverd, worden bijkomende kosten zoals (de)montage-, loodgieter- en tegelwerk e.d. door De Eerste Kamer niet vergoed en kan zij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever/consument. De Eerste Kamer levert dus uitsluitend nieuwe producten.
4. De Eerste Kamer het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren. Dit is naar het oordeel van De Eerste Kamer. Indien een product opnieuw wordt besteld dan dient opdrachtgever/consument rekening te houden met een minimale levertijd van 3 weken. Ook kan er sprake zijn van eventuele kleurverschillen en/of tintverschillen.


Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Iedere aansprakelijkheid van De Eerste Kamer is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden bepaald is.
2. De Eerste Kamer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat De Eerste Kamer is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever/consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De Eerste Kamer is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
▪ Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Eerste Kamer vast te stellen;
▪ Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade;
▪ Redelijke kosten ter voorkoming resp. beperking van de directe schade.
4. De Eerste Kamer is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
▪ Gederfde winst;
▪ Gemiste besparingen;
▪ Gevolgschade;
▪ Reputatieschade;
▪ Teleurgestelde verwachtingen;
▪ Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
5. Voor zover De Eerste Kamer aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid van De Eerste Kamer beperkt tot het bedrag de uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
6. Elke aansprakelijkheid van De Eerste Kamer vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
7. De Eerste Kamer is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van De Eerste Kamer.
9. De opdrachtgever/consument vrijwaart De Eerste Kamer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Eerste Kamer toerekenbaar is.
10. Indien De Eerste Kamer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/consument gehouden De Eerste Kamer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De
Eerste Kamer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Eerste Kamer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument.


Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen
na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Eerste Kamer, haar leveranciers, fabrikanten en overige derden daaronder begrepen.
3. De Eerste Kamer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat De Eerste Kamer haar verbintenis had moeten nakomen.
4. De Eerste Kamer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 3 maanden duurt, dan is zowel de opdrachtgever/consument als De Eerste Kamer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft De Eerste Kamer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/consument is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. De Eerste Kamer is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst en/of stroomuitval.


Artikel 18 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, werkzaamheden en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdrachtgever/consument gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen De Eerste Kamer en opdrachtgever/consument zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen De Eerste Kamer en een opdrachtgever/consument waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter. Geschillen met een opdrachtgever die geen consument is maar handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden uitsluitend voorgelegd binnen het arrondissement waar De Eerste Kamer gevestigd is.
5. Partijen hebben het recht een geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

Bezoek onze showroom

Maar liefst 1800 m² aan badkamerinspiratie. Indrukwekkende badkamer designs komen tot leven in onze luxe showroom in het midden van het land. Ontdek de eindeloze mogelijkheden voor een badkamer op maat.